รายงานข้อมูลโรงเรียนที่มีการรายงานข้อมูลแล้ว
เลือกรูปแบบการจัดการศึกษา  
รูปแบบเตรียมพื้นฐานความถนัดในสาขาวิชาชีพสำหรับนักเรียนศึกษาต่ออุดมศึกษา